PRIVACYVERKLARING KONNEKTUS B.V. en KONNEKTUS SUPPORT B.V.

Privacy Verklaring

Konnektus B.V. en Konnektus Support B.V. (hierna te noemen: “Konnektus”) doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en we lichten graag toe hoe we uw gegevens verzamelen en waarvoor we deze gebruiken.

Onze belangrijkste activiteit is het verlenen van services gericht op het vinden van werk en daarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt alleen gebruikt ten behoeve van deze services of voor naleving van wet- en/of regelgeving.

Konnektus beheert zelf de informatie die u aan ons verstrekt, tenzij anders wordt aangegeven. We delen uw gegevens niet met externe marketingbedrijven en uw gegevens worden veilig bewaard door ons en/of onze gegevensverwerkers. Uw informatie kan zowel elektronisch als fysiek worden opgeslagen.

Werving en selectie

Konnektus vraagt u niet om meer informatie te verstrekken dan nodig is om u te helpen bij het vinden van werk of om uw geschiktheid voor een aanstelling bij Konnektus te beoordelen. U bent niet verplicht om de door ons gevraagde informatie te verstrekken, maar zonder bepaalde informatie zijn wij mogelijk niet in staat om uw sollicitatie te beoordelen of u te vertegenwoordigen. Er zijn verschillende situaties waardoor wij uw gegevens ontvangen, bijvoorbeeld wanneer u solliciteert via onze website of wanneer u ons uw cv toestuurt.

Om u te kunnen helpen bij het vinden van werk, hebben onze recruiters en accountmanagers toegang tot uw persoonsgegevens.

Gegevensgebruik bij arbeidsbemiddeling/aanstelling

Na ontvangst van uw sollicitatiegegevens beoordeelt de aangewezen recruiter uw geschiktheid voor de functie waarop u hebt gesolliciteerd. Bij een positieve beoordeling nemen we contact met u op voor een gesprek. Alvorens u als kandidaat voor te dragen, nemen we altijd contact met u op voor aanvullende gegevens en om de vacature te bespreken. Gegevens over het contact, de betreffende cliënt en vacature, en de voorgedragen kandidaat worden opgeslagen in onze recruitmentdatabase.

Wanneer u via Konnektus een baan hebt gevonden of bij ons in dienst treedt, hebben we mogelijk aanvullende gegevens nodig. We vragen u alleen om informatie die we nodig hebben in het belang van een rechtmatige aanstelling. Het gaat onder andere om het volgende:

 • Een identiteitsbewijs ter bevestiging van uw recht om in een bepaald land te werken
 • Aanvullende informatie voor de aanvraag van een werkvergunning of visum
 • Toestemming om een strafbladonderzoek uit te voeren in verband met wettelijke bepalingen of immigratie
 • Contactgegevens voor noodgevallen en van naaste familie
 • Gegevens die nodig zijn voor een achtergrondcheck, mobilisatie of andere vorm van medische keuring, waaronder het aanbieden van vaccinaties
 • Verklaring van opleiding, bevoegdheid of professionele status
 • Gegevens die nodig zijn voor een zorgverzekering, levensverzekering, pensioen of andere sociale voorzieningen
 • Bankgegevens en Burgerservicenummer

Voor bepaalde aanstellingen kunnen we u vragen om persoonlijke gegevens van uw gezinsleden te verstrekken, bijvoorbeeld als we u zouden inhuren voor een functie in het buitenland met medeneming van eventuele partner en kinderen.

Gegevens inzake uw dienstverband worden veilig bewaard in onze recruitment-, loon- en financiële systemen ten behoeve van gerelateerde transacties, zoals urenregistratie en loonbetaling. Naast onze recruiters heeft ook het back-officeteam toegang tot gegevens, voor zover deze relevant zijn voor interne en wettelijk vereiste activiteiten op het gebied van gegevensverwerking.

Gegevens die gerelateerd zijn aan services gericht op het vinden van werk, worden bewaard voor de duur van twee jaar. Na het aflopen van dit termijn zal Konnektus contact met uw opnemen om dit termijn met nog eens 2 jaar te verlengen.

Externe gegevensverwerkers

Als we u in dienst nemen, schakelen we mogelijk een externe partij in die in opdracht van ons uw gegevens verwerkt. De betreffende gecontracteerde organisaties zullen uw gegevens niet verder verspreiden – tenzij ze om wettelijke redenen of in het kader van naleving daartoe worden verzocht of verplicht – en uw gegevens veilig bewaren. Tot deze organisaties behoren onder andere:

 • Wettelijke instanties zoals de Belastingdienst, de Douane of financiële auditors
 • Bestuursorganen, immigratiediensten, rechterlijke instanties en andere formele overheidsinstellingen
 • Nalevingsinstanties voor de registratie van offshore mobilisatie of veiligheidsverklaringen
 • Referenten, voor het controleren van referenties
 • Onderwijsinstellingen of beroepsorganisaties voor het controleren van diploma’s en getuigschriften
 • Zorgverzekeraars, levensverzekeraars, pensioenfondsen of andere sociale zekerheidsinstellingen
 • Bureaus voor loonadministratie of financiële adviesbureaus voor belasting- of nalevingsdoeleinden

De meeste van deze instellingen vragen u om formulieren in te vullen. Deze formulieren en bijbehorende documenten vermelden duidelijk voor wie uw gegevens bestemd zijn. We verzekeren u dat u van elk verzoek op de hoogte wordt gebracht en dat u uw toestemming op elk moment kunt intrekken.

Konnektus website

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Indien u contact met ons opneemt: een verslag van de betreffende correspondentie
 • Gegevens uit vrijwillig ingevulde enquêtes op onze site die wij gebruiken voor onderzoek

Alle door u verstrekte informatie wordt op beveiligde servers opgeslagen. Als u een wachtwoord hebt gekozen waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze recruitmentsysteem, dient u dat wachtwoord vertrouwelijk te houden. Het is uw persoonlijke wachtwoord en we verzoeken u om het met niemand te delen.

Onze website is voorzien van veiligheidsmaatregelen om de door ons beheerde informatie te waarborgen tegen verlies, misbruik en wijziging.

Een cookie is een hoeveelheid informatie die uw webbrowser opslaat op de vaste schijf van uw computer. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, herkent onze server de cookie, die ons informatie verschaft over uw laatste bezoek. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar gewoonlijk kunt u de instellingen van uw browser aanpassen om dit te voorkomen.

Uw rechten

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons verstrekt. Indien sprake is van onjuiste informatie, verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te brengen. Als u de informatie die we over u hebben verzameld, wilt controleren, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres onder aan deze verklaring.

U hebt het recht om, desgewenst, informatie die we over u hebben verzameld, te laten wissen indien wij geen legitieme reden hebben om die informatie te bewaren. Verzoeken tot het wissen van informatie worden door ons binnen 2 kalendermaanden na ontvangst van het verzoek uitgevoerd.

U hebt nog meer rechten met betrekking tot het verlenen of intrekken van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, evenals het recht op inzage, dataportabiliteit en rectificatie van gegevens, rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, en het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Meer informatie over deze rechten vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avgnieuwe-europese-privacywetgeving.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of hoe deze verklaring op u van toepassing is, kunt u met ons contact opnemen via sallyann@konnektus.nl.